Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4669/rzecznik_tk_odpowiedzial_.html

Rzecznik TK odpowiedział...

15.06.2018 Komentarz do otrzymanej w dniu 13 czerwca 2018 r. odpowiedzi rzecznika prasowego „Trybunału Konstytucyjnego” – Roberta Lubańskiego na wniosek Prezydenta FSSM RP z 17 maja 2018 r. o udzielenie informacji publiczne.

Komisja Prawna FSSM komentuje: "Przyznajemy, nasze obawy o termin, a nawet sam fakt udzielenia odpowiedzi na sformułowane przez nas pytania w zasadzie nie potwierdziły się. Odpowiedź otrzymaliśmy (prawie) w terminie.

Co prawda określony w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi upłynął 1 czerwca 2018 r., to w porównaniu do szeregu innych naszych wniosków, szczególnie tych kierowanych do MSWiA, reakcja Rzecznika Prasowego „TK” była relatywnie szybka. Nie będziemy więc małostkowi i uznamy, że od strony formalnej dochowano w tym zakresie staranności. Ale do rzeczy.

Przypomnijmy pytania, jakie zadaliśmy Pani Julii Przyłębskiej – prezes „TK”:

* Czy został już wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający do rozpoznania pytań prawnych skierowanych, w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z Konstytucją RP? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego imiennego składu.

* Czy został już wyznaczony termin rozpoznania ww. sprawy? Jeżeli tak, to prosimy o jego podanie. Jeżeli termin taki nie został jeszcze wyznaczony, to prosimy o informację kiedy zostanie wyznaczony? A także, jaki jest realny termin rozprawy?

Na pytanie pierwsze, dotyczące składu orzekającego, uzyskaliśmy odpowiedź oficjalną, o którą nam chodziło a jednocześnie pełną, potwierdzającą nasze wcześniejsze ustalenia bazujące na doniesieniach niektórych mediów, dotyczące także udziału dwóch dublerów w składzie. Tak więc wiemy już na pewno, że skład orzekający będzie następujący:

Julia Przyłębska – jako przewodnicząca,
Justyn Piskorski – sprawozdawca,
Leon Kieres – sędzia,
Stanisław Rymar – sędzia,
Jarosław Wyrembak – sędzia.

Wskazany wyżej skład, z dublerami, tj. Justynem Piskorskim i Jarosławem Wyrembakiem, spowoduje co najmniej wątpliwości co do ważności orzeczenia i każe po raz kolejny postawić pytanie o sens kierowania przez SO w Warszawie pytań prawych do „TK”.

Dowiedzieliśmy się także, że termin rozprawy i ogłoszenia orzeczenia nie został jeszcze wyznaczony. A jak zostanie wyznaczony, to informację o tym możemy sobie znaleźć na wskazanej stronie internetowej „Trybunału”.

Niestety, na tym kończą się odpowiedzi konkretne. Na pozostałe pytania odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Tak więc nie wiemy i prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie dowiemy, kiedy zostanie on wyznaczony, ani też jaki może być realny (chociażby przybliżony) termin rozprawy, która ma przynieść odpowiedź na pytanie o zgodność niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP.

Wnioski:

Nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej i zawarte w nim pytania, a w szczególności ich uzasadnienie, zostały oparte o treść art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Adresat naszego wniosku nie może nie znać istoty prawa do sądu, którego właśnie jesteśmy pozbawiani i nie rozumieć skutków, jakie wynikają z informacji przedstawionej przez Rzecznika „TK”.
Na pytanie o empatię Prezes J. Przyłębskiej i zrozumienie naszej sytuacji, bardziej w kategoriach praw człowieka niż procedur prawnych stosowanych przez „TK” , niech każdy z nas sam odpowie.

Reasumując, nasze sprawy z odwołań przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość emerytury lub renty policyjnej, które wpływają do Sądu Okręgowego w Warszawie, są sukcesywnie zawieszane. Stan ten trwać będzie do czasu odpowiedzi „TK” na pytania prawne tego Sądu. Kiedy to nastąpi wie tylko (a może i nie wie) Prezes „Trybunału”. A może wie ktoś inny?

W tej sytuacji musimy poważnie rozważyć możliwość skorzystania już teraz z jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Komisja Prawna FSSM RP"