Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4670/czy_sejm_zapozna_sie_ze_s.html

Czy Sejm zapozna się ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r.?

01.07.2018  Na stronach Sejmu RP poinformowano o umieszczeniu w porządku obrad 66. posiedzenia tematu: Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: "Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku".

Porządek dzienny 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 5 lipca 2018 r. uzupełniono o:

*Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=F7675FB55D29399AC125819C002CACFC